Co to jest scoring BIK i jaki ma wpływ na zadłużenie?

6 kwietnia 2020
4
Wszystkie instytucje finansowe udzielając środków w ramach kredytów czy pożyczek, mierzą ryzyko finansowe związane z ich przyznaniem konkretnemu konsumentowi. Duże znaczenie w tym procesie mają dane pochodzące z Biura Informacji Kredytowej czyli scoring indywidualnie obliczany dla kredytobiorcy.
 

Czym jest i jak działa BIK?

Zacznijmy od tego, że Biuro Informacji Kredytowej jest przedsiębiorstwem założonym przez Związek Banków Polskich i banki komercyjne na początku lat 90. Zakres i sposób jego działania oparty jest na przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe. To instytucja,  która gromadzi, przetwarza i udostępnia dane dotyczące historii kredytowej kredytobiorców. Te dane spływają od instytucji finansowych i wykorzystywane są przez nie do zarządzania ryzykiem kredytowym. Z BIK współpracują zarówno banki komercyjne jak i spółdzielcze, SKOK-i oraz podmioty pozabankowe.
 
BIK przygotowuje cykliczne raporty i informacje zbiorcze – w tym coroczny Raport Kredyt Trendy – które dotyczą rynku kredytów w Polsce.
 

Co to jest scoring BIK?

Scoring BIK jest oceną wiarygodności kredytowej konsumenta. Obliczany jest na podstawie formuły matematycznej i zestawiany z danymi innych konsumentów. Na tej podstawie konsumentom przyznawana jest określona ocena punktowa.
 
W tym momencie przedziały punktowe, a zatem oceny wiarygodności kredytowej przyjmują wartość od 1 do 100 punktów. Co istotne, informacje brane pod uwagę dotyczą wszystkich zobowiązań – zarówno tych spłacanych, jak i nie spłacanych. Podstawowa zasada jest taka – im więcej punktów scoringowych ma kredytobiorca, tym wyższa jest jego wiarygodność kredytowa.
 

Przedziały punktowe a ocena wiarygodności kredytowej

Scoring - ilość punktów
Ocena wiarygodności kredytowej
80 pkt. - 100 pkt.
Doskonała wiarygodność
74 pkt. - 79 pkt.
Bardzo dobra wiarygodność
69 pkt. - 73 pkt.
Dobra wiarygodność
59 pkt. - 68 pkt.
Umiarkowana wiarygodność
0 pkt. - 58 pkt.
Niska wiarygodność
 

Ocena punktowa czyli co wpływa na scoring?

W ocenie wiarygodności kredytowej konsumenta pod uwagę brane są różnorodne dane. Te najistotniejsze dotyczą jego historii kredytowej. Największy wpływ na scoring mają:
 
  • spłata zaciągniętych zobowiązań w terminie,
  • ogólna liczba zaciągniętych zobowiązań, do których wliczają się również limity na kartach kredytowych i kontach osobistych,
  • liczba złożonych zapytań o przyznanie pożyczki bądź kredytu,
  • długość historii kredytowej,
  • opóźnienia w spłacie zobowiązań – czas zalegania ze spłatą i wysokość zaległości.
 
Trzeba podkreślić, że scoring BIK jest bardzo istotnym, choć nie jedynym parametrem branym pod uwagę przez instytucje finansowe podczas rozpatrywania wniosków kredytowych.
 

Poprawa scoringu – co można zrobić?

Swoją ocenę punktową w BIK można poprawić przede wszystkim dbając o pozytywną historię kredytową. Najistotniejsze są terminowe spłaty zobowiązań, korzystanie z prolongat spłat, jeśli nie można uregulować ich w terminie. Scoring obniża posiadanie kart kredytowych, a także przekraczanie limitu kredytowego. Negatywnie wpływa na niego również posiadanie zbyt wielu zobowiązań w jednym czasie. Warto tu podkreślić, że brak historii kredytowej czyli jakichkolwiek danych o potencjalnym kredytobiorcy utrudnia ocenę jego wiarygodności.
 

Dane w BIK – po jakim czasie są usuwane?

W scoringu BIK brane są pod uwagę dane za ostatnie 12 miesięcy. Usunąć można jedynie dane dotyczące spłaconych zobowiązań, natomiast informacje o tych niespłaconych mogą być usunięte dopiero po 5 latach od ich uregulowania.
 
udział