Czym jest rachunek Escrow, komu i kiedy się przydaje?

7 kwietnia 2020
1
Rachunek Escrow służy do zabezpieczania różnorodnych umów i transakcji w obrocie gospodarczym. Jednocześnie chroni obie strony – zazwyczaj kupującego i sprzedającego – przed konsekwencjami wynikłymi z niewywiązania się z umowy.
 

Co to jest rachunek Escrow?

Escrow jest szczególnym rodzajem rachunku bankowego. Inna jego nazwa to rachunek zastrzeżony. Zakładany jest w ramach umowy, której stronami są kupujący, sprzedający oraz bank. Umowa zawierana jest w większości przypadków na czas określony i ma na celu rozliczenie i zabezpieczenie transakcji. Jej warunki mogą być dość elastycznie kształtowane i dostosowane do potrzeb określonej transakcji.
 

Jakie transakcje zabezpiecza Escrow?

W największej mierze rachunek Escrow i umowa w jego ramach zawarta wykorzystywane są, by zabezpieczyć:
 
  • wykonanie warunków zawartej umowy – np. sprzedaży nieruchomości, akcji i udziałów spółek, przeniesienia praw niematerialnych,
  • transakcje kupna i sprzedaży dóbr oraz usług,
  • wywiązanie się z kontraktów budowlanych i zapłaty z nich wynikające. 
Z rachunku Escrow mogą korzystać zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorstwa czy spółki.
 

Jak działa rachunek Escrow?

Po zawarciu umowy i otwarciu rachunku, kupujący przelewa na niego środki, które wynikają z przeprowadzanej transakcji. Środki te są blokowane czyli zabezpieczane przez bank. Kupujący nie może ich wypłacić, a sprzedający podjąć do czasu wywiązania się z umowy. Warunki spełnienia umowy jak również sposób ich potwierdzenia są określane w umowie dla rachunku.
 
Po tym, jak kupujący potwierdzi spełnienie umowy, a do banku zostaną przesłane stosowne dokumenty – np. potwierdzenie odbioru i faktura, środki zostają odblokowane i przelane na konto sprzedającego. W innym przypadku, wracają na konto kupującego. Bank pełni tutaj funkcję zabezpieczyciela interesów obu stron, kontrolując przepływ środków i należyte spełnienie warunków umowy.
 

Jaki jest koszt rachunku Escrow?

Opłaty pobierane za możliwość skorzystania z rachunku zastrzeżonego zależą od sumy, na jaką opiewa transakcja. Stanowią one procent od jej wartości. Opłaty w większości przypadków plasują się na poziomie około 3%.
 

Rachunek zastrzeżony a rachunek powierniczy

Innym rodzajem rachunku, dzięki któremu można zabezpieczyć transakcję i wykonanie warunków umowy, jest rachunek powierniczy. Czym ten różni się od rachunku zastrzeżonego? Po pierwsze, jego prowadzenie jest regulowane przez Prawo bankowe (paragraf 59). Natomiast rachunek zastrzeżony zalicza się do umów nienazwanych, a zatem pozwala na bardziej elastyczne kształtowanie warunków umowy. Po drugie, umowa zawierana jest tu przez dwie strony – powiernika (czyli sprzedającego) i bank; ma ona charakter mocno wyspecjalizowany. Jednocześnie ochrona środków pieniężnych na rachunku powierniczym jest większa – nie podlegają one egzekucji komorniczej i nie wchodzą w skład masy upadłościowej posiadacza rachunku, ani masy spadkowej. 
 
udział