Polityka Prywatności

Fintera Sp. z o.o.
POLITYKA PRYWATNOŚCI

Celem polityki prywatności Fintera Sp. z o. o. jest udostępnienie Ci (podmiotowi danych) informacji na temat prawnych i faktycznych warunków przetwarzania Twoich danych osobowych, a mianowicie: informacji o celach, zakresie i ochronie, a także innych informacji dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy o dokładne zapoznanie się z Polityką, a jeśli pojawią się jakiekolwiek dodatkowe pytania, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w niniejszej Polityce.

Pragniemy zwrócić uwagę na to, że Polityka może zostać zmieniona, uzupełniona lub zaktualizowana, o czym poinformujemy Cię, zamieszczając odpowiednią informację na naszej stronie internetowej.

Szanujemy Twoją prywatność, dlatego bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest naszym priorytetem. Stosujemy odpowiednie środki organizacyjne i techniczne, aby zagwarantować stałe bezpieczeństwo Twoich danych osobowych i zgodność ochrony danych z wymogami aktów normatywnych, jak również z naszymi wewnętrznymi przepisami. 

Przestrzegamy wymogów aktów normatywnych i przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, i w każdym procesie przetwarzania danych dbamy o gromadzenie wyłącznie informacji niezbędnych do osiągnięcia celów określonych w niniejszej Polityce.

I. Administrator i jego dane kontaktowe

Administratorem przetwarzania danych osobowych jest Fintera Sp. z o. o. (dalej – Fintera), Plac Bankowy 2, Warszawa, Polska, 00-095, tel.  +48 570 888 188, e-mail: INFO@FINTERA.PL.

II. Cele przetwarzania danych osobowych

2.1. Cele przetwarzania danych osobowych są następujące: 

2.1.1. spełnianie wymagań aktów normatywnych i identyfikacja osoby (między innymi): 
prowadzenie ewidencji, w tym w szczególności przyjmowanie, rejestrowanie oświadczeń/e-maili/wniosków itd. oraz wysyłanie odpowiedzi na nie; 
przetwarzanie otrzymanych oświadczeń/e-maili/wniosków i przygotowywanie odpowiedzi;
administrowanie usługami kredytowymi itp.

2.1.2. zarządzanie personelem, w tym jego dobór; zawieranie i wykonywanie umowy o pracę; ewidencja czasu pracy; obliczanie czasu pracy i zapewnianie realizacji przelewów wynagrodzenia; wypełnianie wymogów księgowych (sporządzanie odpowiednich dokumentów usprawiedliwiających, formalizowanie podróży służbowych); zapewnianie pracownikom świadczeń socjalnych (organizowanie ubezpieczenia zdrowotnego, angażowanie do współpracy partnerów w celu uzyskania zniżek dla pracowników); rejestrowanie i nadzorowanie wypełniania obowiązków zawodowych itp.

2.1.3. administrowanie usługami kredytowymi:
identyfikowanie klientów;
przyjmowanie wniosków o usługi kredytowe i przesyłanie ich do partnerów w celu podjęcia decyzji o przyznaniu kredytu.

2.1.4. udzielanie informacji instytucjom państwowym i podmiotom działalności operacyjnej w przypadkach i zakresie określonym przez zewnętrzne regulacje prawne;

2.1.5. realizacja uzasadnionych interesów Fintera i jej klientów: 
doskonalenie usług, rozwój nowych usług; 
windykacja należności od dłużników.

2.1.6. zapewnianie działalności administracyjnej Fintera, między innymi:
zapewnianie bezpieczeństwa w pomieszczeniach należących do Fintera (np. utrzymywanie systemów kontroli dostępu); 
zapewnianie współpracy z partnerami, instytucjami państwowymi i samorządowymi oraz organizacjami publicznymi, wliczając w to udzielanie/otrzymywanie informacji niezbędnych do zapewnienia współpracy; 
administrowanie rozliczeń; 
rozpatrywanie skarg klientów i kontrola jakości; 
sporządzanie, zawieranie i wykonywanie umów z klientami, pracownikami i usługodawcami;
wzbudzanie lojalności klientów, pomiary satysfakcji;
świadczenie usług marketingowych za pośrednictwem komunikatów handlowych.

2.1.7. utrzymywanie i ulepszanie strony internetowej Fintera.

2.2. Cele przetwarzania danych, o których mowa w pkt. 2.1 Polityki prywatności, mają charakter orientacyjny, a dane osobowe mogą być również przetwarzane w takich bezpośrednio nieokreślonych celach, które są ściśle związane z powyższym i są niezbędne do wypełniania wymogów aktów prawnych.

III. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

3.1. Fintera przetwarza Twoje dane osobowe w oparciu o następujące podstawy prawne:

3.1.1. zgoda podmiotu danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia);

3.1.2. sporządzanie, zawieranie i wykonywanie umów z klientami, pracownikami i usługodawcami (art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia);

3.1.3. przestrzeganie aktów normatywnych – wypełniani obowiązków określonych w zewnętrznych aktach normatywnych wiążących Fintera lub wykonywanie praw podmiotu danych, określonych w zewnętrznych aktach normatywnych (art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia);

3.1.4 w przypadkach, gdy przetwarzanie jest konieczne do zabezpieczenia uzasadnionych interesów Fintera (wzbudzanie lojalności klientów, pomiary satysfakcji; polepszanie usług, rozwój nowych usług; windykacja należności od dłużników, świadczenie usług marketingowych).

IV. Zakres przetwarzanych danych osobowych

4.1. Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez Fintera zależą od usług, z jakich korzystają osoby fizyczne oraz celów przetwarzania danych:

4.1.1. Gdy podmiot danych osobowych korzysta z usług kredytowych, zgodnie z wymogami aktów normatywnych Fintera ma obowiązek przetwarzania danych identyfikacyjnych podmiotu (imię, nazwisko, numer PESEL) oraz informacji potrzebnych do oceny zdolności kredytowej (informacje o bieżącym zatrudnieniu, informacje o charakterze finansowym (dochody, bieżące zobowiązania, informacje o koncie bankowym itp.)).

4.1.2. Podczas pisemnego kontaktu z Fintera treść i godzina, a także informacje o używanym narzędziu komunikacyjnym mogą zostać zapisane (adres e-mail, numer telefonu itp., adres, informacje podane w systemie e-podpisu);

4.1.3. Fintera analizuje historię odwiedzin strony internetowej za pomocą identyfikatorów online, a także danych celowo podanych przez podmiot danych osobowych (np. ocena świadczonej usługi, odwiedziny strony internetowej, lokalizacja, informacje o chęci skorzystania z którejkolwiek z usług świadczonych przez Fintera itp.), w celu prowadzenia badań rynkowych i analizy opinii.

4.2. Konkretny zakres informacji zależy od specyfiki świadczonej usługi i obowiązujących aktów normatywnych regulujących warunki świadczenia usług.

V. Kategorie odbiorców danych osobowych

5.1. Kategorie odbiorców danych osobowych: podmiot danych osobowych, Fintera i jej upoważnieni pracownicy, partnerzy (kredytodawcy), instytucje państwowe i samorządowe w przypadkach określonych przez prawo.

5.2. Aby zapewnić ochronę praw Fintera, pracowników, osób trzecich i mienia, dane mogą być również przekazywane innym właściwym instytucjom lub organom ścigania, ale tylko jeśli jest to konieczne, zgodnie z obowiązującymi aktami normatywnymi, w przypadkach i na zasadach określonym w tych aktach. 

5.3. Administratorzy danych zaangażowani przez Fintera mogą przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i nie mogą ich wykorzystywać do innych celów ani przenosić ich bez naszej zgody. Takie osoby mogą być właścicielami oprogramowania baz danych, administratorami baz danych, usługodawcami centrów danych i dostawcami usług przetwarzania w chmurze. W każdym przypadku udostępniamy administratorom danych tylko taki zakres danych, jaki wymagany jest do wykonania określonego zadania lub świadczenia określonych usług. Ponadto muszą oni zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych zgodnie z wymogami obowiązujących aktów normatywnych i zawartą z nami pisemną umową, która m. in. przewiduje nieodwracalne usunięcie wszelkich Twoich danych z naszego polecenia lub po zakończeniu współpracy.

VI. Przesyłanie danych osobowych do krajów trzecich lub organizacji międzynarodowych i automatyczne podejmowanie decyzji

6.1. Fintera nie przewiduje przesyłania danych osobowych do krajów trzecich ani organizacji międzynarodowych. W odosobnionych przypadkach, jeśli konieczne będzie przekazanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, uczynimy to wyłącznie jeśli będziemy mieć do tego prawo, zapewniając przy tym odpowiedni poziom ochrony.

6.2. W Fintera nie jest dokonywane automatyczne podejmowanie decyzji. Automatyczne podejmowanie decyzji w formie tworzenia wniosków klienta odbywa się na stronie internetowej Fintera https://fintera.pl/. Później złożony wniosek jest wysyłany do partnerów Fintera – pożyczkodawców.

VII. Prawa podmiotu danych

7.1. Masz prawo otrzymać nasze potwierdzenie, iż przetwarzamy Twoje dane osobowe, a także prawo do zapoznania się z przetwarzanymi przez nas danymi osobowymi, celami przetwarzania danych, kategoriami przetwarzanych danych, kategoriami odbiorców danych, okresem przetwarzania danych, źródłami pozyskiwania danych, jak również ich znaczeniem i konsekwencjami. 

7.1.1. Większość z tych informacji udostępniamy w niniejszej Polityce.

7.1.2. Jeśli informacje wskazane w niniejszej Polityce są dla Ciebie niewystarczające, możesz zawsze skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w punkcie 1.

7.2. Jeśli nastąpią zmiany w danych znajdujących się w naszym posiadaniu lub zauważysz, że przetwarzane przez nas informacje są niedokładne lub nieprawidłowe, masz prawo zażądać, aby zostały one zmienione, sprostowane lub poprawione. 

7.3. W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie Twojej zgody, masz prawo wycofać ją w dowolnym momencie, a przetwarzanie danych za Twoją zgodą zostanie przerwane. Takie przetwarzanie nie zostanie przerwane, jeśli jego wykonywanie jest określone przez konkretne prawo lub na polecenie właściwego organu lub jeśli nie jest to możliwe ze względu na charakter przetwarzania. 

7.4. W każdej sytuacji możemy również przechowywać Twoją zgodę i dowód na to przez dłuższy okres czasu, jeśli jest to konieczne w celu obrony własnych praw, w związku z wysuniętymi przeciwko nam roszczeniami i skargami.

7.5. Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane, naruszając przepisy o ochronie danych osobowych, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z nami. 

7.6. Jeśli nie jesteś zadowolony z udzielonej przez nas odpowiedzi i uzasadnienia lub jeśli, Twoim zdaniem, nie podejmujemy niezbędnych działań, masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego.

7.7. Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie naszych uzasadnionych interesów. 

7.8. Jeśli istnieją odpowiednie okoliczności przetwarzania danych osobowych, określone w aktach normatywnych, np. jeśli dane osobowe są przetwarzane nielegalnie, następuje utrata podstawy prawnej do przetwarzania danych, masz prawo poprosić nas o usunięcie Twoich danych osobowych. Jeśli chcesz skorzystać z tego prawa, prześlij nam pisemny wniosek. 

7.9. W przypadku, jeśli przetwarzane przez nas dane osobowe wykorzystywane są do innych celów wymienionych w niniejszej Polityce, a podstawą prawną ich przetwarzania nie jest zgoda, możemy zachować odpowiednie informacje w celu zapewnienia osiągnięcia innych celów.

7.10. Jeśli istnieją odpowiednie okoliczności przetwarzania danych, określone w aktach normatywnych, np. jeśli dane osobowe są przetwarzane nielegalnie, podważasz dokładność danych, sprzeciwiasz się przetwarzaniu danych na podstawie naszych uzasadnionych interesów, masz prawo ograniczyć przetwarzanie swoich danych.

7.11. Masz prawo zażądać przeniesienia tych danych, które podałeś nam w formie elektronicznej. Po otrzymaniu wniosku o przeniesienie danych, zapewnimy realizację Twoich praw, dostarczając dane w powszechnie używanym i czytelnym dla komputera formacie lub wysyłając pożądane przez Ciebie dane w formie elektronicznej do wybranego przez Ciebie adresata, uwzględniając informacje podane przez Ciebie we wniosku.

7.12. Dążąc do ochrony danych osobowych wszystkich naszych podmiotów danych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem, będziemy musieli zweryfikować Twoją tożsamość po otrzymaniu wniosku o udostępnienie danych lub w celu realizowania innych Twoich praw. W tym celu możemy poprosić Cię o przedstawienie dokumentu tożsamości, a także, jeśli Twoja prośba odnosi się do prawnie reprezentowanej przez Ciebie osoby – aktualnego aktu urodzenia, upoważnienia lub innego dokumentu poświadczającego przedstawicielstwo, chyba, że dana sytuacja pozwala na spełnienie Twojej prośby bez takiej weryfikacji. Jeśli nie zweryfikujesz swojej tożsamości i/lub przedstawicielstwa, odrzucimy złożony przez Ciebie wniosek.

7.13. Otrzymawszy potwierdzenie, iż jesteś upoważniony i możemy spełnić Twoje żądanie, zobowiążemy się do niezwłocznego dostarczenia Ci informacji o postępach w rozpatrywaniu Twojego wniosku, ale nie później niż w ciągu jednego miesiąca po otrzymaniu Twojego wniosku i zakończeniu procedury weryfikacyjnej. 

7.14. Jeśli Twoja prośba została złożona drogą elektroniczną, my również odpowiemy Ci za pomocą elektronicznych środków komunikacji, z wyjątkiem sytuacji, gdy nie będzie to możliwe, np. z powodu dużej ilości informacji lub jeśli poprosisz o udzielenie Ci odpowiedzi w inny sposób.

7.15. Jeśli zostaniemy zmuszeni do odrzucenia Twojego wniosku z powodu okoliczności wskazanych w aktach normatywnych, powiadomimy Cię pisemnie o odmowie, podając uzasadnienie. 

VIII. Bezpieczeństwo danych osobowych

8.1. W celu ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem korzystamy z różnych technologii i procedur gwarantujących bezpieczeństwo. Dane osobowe są dostępne wyłącznie tym osobom, które potrzebują ich do wykonywania swoich obowiązków i wyłącznie w niezbędnym zakresie. Ze wszystkimi osobami, które mają dostęp do danych zdrowotnych i genetycznych, zawarto umowy o zachowaniu poufności, jak również osoby te są świadome przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i są regularnie szkolone.

8.2. Nasi usługodawcy są starannie dobierani, wymagamy od nich stosowania odpowiednich środków w celu zapewnienia poufności i zapewnienia bezpieczeństwa danych. Jeśli jednak informacje są przesyłane przez Internet lub za pomocą środków mobilnych, ich bezpieczeństwo nie może być w pełni zagwarantowane, dlatego musisz samodzielnie ocenić ryzyko związane z poufnością informacji i podjąć je, jeśli zdecydujesz się przekazać nam jakiekolwiek informacje we wspomniany sposób. 

IX. Przechowywanie danych osobowych

9.1. Fintera, zgodnie z nomenklaturą spraw, przechowuje dane osobowe nie dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia konkretnego celu przetwarzania danych osobowych.

9.2. Wybierając kryteria przechowywania danych osobowych, Fintera bierze pod uwagę następujące warunki: 

9.2.1. czy termin przechowywania danych osobowych został określony lub wynika z krajowych i europejskich aktów normatywnych;

9.2.2. ile wynosi okres, przez który należy przechowywać odpowiednie dane osobowe w celu zapewnienia realizacji i ochrony uzasadnionych interesów Fintera lub osób trzecich;

9.2.3. dopóki udzielona przez osobę zgoda na przetwarzanie danych osobowych nie zostanie cofnięta i nie istnieje inna podstawa prawna do przetwarzania danych, np. w celu wypełnienia zobowiązań wiążących Fintera;

9.3. Zajmując się administrowaniem usług kredytowych, Fintera przestrzega specjalnych aktów normatywnych, które nakazują jej przechowywanie poszczególnych danych. Jeśli chcesz poznać szczegółowe informacje, skontaktuj się z Fintera, korzystając z wyżej podanych danych kontaktowych;

9.4. Wszystkie informacje, uzyskane w procesie udostępniania informacji (odpowiedzi), będą przechowywane nie dłużej niż przez pięć lat od dnia udzielenia odpowiedzi, w celu zabezpieczenia się dowodami w wypełnianiu zobowiązań prawnych. W przypadku gdy Fintera otrzyma skargę na konkretny proces udzielania informacji (odpowiedzi), wówczas wszystkie informacje przetwarzane w tym procesie będą przechowywane do dnia wejścia w życie ostatecznej decyzji w sprawie, wydanej przez właściwy organ, jeżeli nie zostanie ona odwołana lub zaskarżona zgodnie z procedurą i terminem określonym w aktach normatywnych lub do czasu uprawomocnienia się wyroku sądu.

9.5. Po upływie okresu przechowywania dane osobowe zostaną trwale usunięte, chyba że zgodnie z aktami normatywnymi nie zaistnieje obowiązek ich przechowywania.

9.6. Dłuższe przechowywanie Twoich danych osobowych określonych w niniejszej Polityce może mieć miejsce wyłącznie wtedy, gdy:

9.6.1. jest to konieczne, abyśmy mogli zabezpieczyć nasze prawa w związku z roszczeniami, skargami lub powództwami;

9.6.2. istnieją uzasadnione podejrzenia odnośnie nielegalnej działalności, z której powodu prowadzone jest dochodzenie;

9.6.2. Twoje dane są niezbędne do właściwego rozpatrywania sporu lub skargi. 

X. Konieczność podania danych osobowych

Uzyskane dane osobowe są wykorzystywane do świadczenia odpowiednich usług i do realizowania funkcji operacyjnych Fintera w niezbędnym do tego zakresie, zgodnie z wymogami aktów prawnych. W przypadku, gdy dane osobowe nie zostaną podane, Fintera nie będzie mieć podstawy prawnej do świadczenia podmiotowi danych odpowiedniej usługi.

XI. Zmiany w polityce prywatności

11.1. Fintera zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w swojej Polityce Prywatności w przypadku zmiany określonych okoliczności, które wpływają na regulację przetwarzania danych osobowych. Fintera zaleca regularne odwiedzanie tego działu w celu posiadania aktualnych informacji.

11.2. Fintera przechowuje poprzednie wersje Polityki Prywatności i są one dostępne na jej stronie internetowej.